Privacyverklaring

Privacyverklaring

Om de zorg voor jou zo goed mogelijk uit te kunnen voeren houdt Mij een Zorg registraties bij van jouw administratieve gegevens en de geleverde zorg. 

Op deze registraties is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). 

Deze AVG bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënten. Wij hebben de van toepassing zijnde zaken vastgelegd in onderstaand reglement.

Toegang tot het cliëntdossier

1.  Behalve de directie van Mij een Zorg hebben ook een aantal andere personen toegang tot een cliëntdossier dat door Mij een Zorg wordt samengesteld. Dit zijn:

 a.  Directie
 b.  Gedragswetenschapper
 c.  Zorgcoördinator
 d.  Toezichthouder kwaliteit
 e.  Directiesecretaresse
 f.  Ambulant (gezins-begeleiders)

De medewerkers die deze functies bekleden hebben allen een geheimhoudingsplicht. Per cliënt wordt bepaald wie er toegang heeft tot het bij de cliënt behorend cliëntdossier. 

2. Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de cliënt worden in het cliëntdossier opgeslagen.

3. Alleen medewerkers die direct bij de begeleiding van de cliënt zijn betrokken en personen die van de cliënt hiervoor toestemming hebben gekregen, mogen het cliëntdossier inzien.

4. Gegevens van de cliënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven met een formulier ‘toestemmingsverklaring’. Voor elke verstrekking van informatie wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.

Bewaartermijnen

5. Nadat de cliënt begeleid is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven geautoriseerde medewerkers/functies deze gegevens in kunnen zien, met inachtneming van onderstaand:

  • Bij volwassenen is de bewaartermijn vijftien (15) jaar.  
  • Bij minderjarigen start de bewaartermijn van twintig (20) jaar vanaf de laatste wijziging van het cliëntdossier. Behalve wanneer zij voortijdig overlijden. In dat geval geldt een bewaartermijn van vijftien (15) jaar vanaf de datum van overlijden. 
  • Dossiers van overleden volwassenen moeten vijftien (15) jaar bewaard blijven, gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de begeleiding of het overlijden. 
  • Fiscale gegevens (voor betalingen) dienen zeven (7) jaar bewaard te worden.

Rechten van de cliënt

6. De cliënt c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om de gegevens die over de cliënt zijn vastgelegd in te zien. Wanneer de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kan de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken deze te wijzigen.

Cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordigers hebben:

Tenslotte hebben cliënten recht op duidelijke informatie over wat wij met jouw persoonsgegevens doen. 

Wanneer je gebruik wilt maken van een van bovengenoemde rechten, dan kun je hiervoor een afspraak maken. Wij vullen dan samen met jou het Formulier uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming in, omdat wij vast willen leggen van welk recht jij gebruikmaakt en wat de acties zijn geweest.

Verwerking van gegevens

7. Betrokken instanties en ketenpartners waar Mij een Zorg gegevens mee uitwisselt zijn opgenomen in een register. Je mag te allen tijde dit overzicht bij ons opvragen. Ook is er met alle partijen waar vertrouwelijke (persoons)gegevens mee worden uitgewisseld een verwerkersovereenkomst opgesteld en ondertekend.

8. Wanneer je van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kun je dit via de geldende klachtenprocedure kenbaar maken.