Insluitings- en uitsluitingscriteria

Om de best mogelijke zorg te verlenen, wordt er doelgericht aan de gestelde doelen vanuit de verwijzer gewerkt. Dit houdt in dat de focus wordt gelegd op herstelgericht en stabiliserend werken. Dit wil zeggen dat bepaalde cliënten wel en niet begeleiding kunnen ontvangen binnen Mij een Zorg. Om deze reden worden er insluitings- en uitsluitingscriteria gehanteerd. Bij de aanmelding of uit het intakegesprek wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen in de ambulante setting waarbinnen begeleiding geboden wordt.

Insluitingscriteria 

 • Alle leeftijden. De ambulante (gezins-)begeleiding kan zich richten op alle leefgebieden. 
 • Verstandelijke beperking en/of psychische problemen al dan niet i.c.m. verslavingsproblematiek.
 • Er moet een ondersteuningsvraag/ behoefte tot verandering liggen. Er wordt een proactieve houding vanuit de cliënt verwacht.

Uitsluitingscriteria 

 • Wanneer er bij de aanmelding sprake is van weinig motivatie bij de cliënt, wordt met de opdrachtgever afgesproken dat er maximaal drie maanden actief wordt ingezet om een vertrouwensband op te bouwen en motivatievergroting. Wanneer dit niet lukt wordt de casus middels een evaluatie met opdrachtgever en cliënt afgesloten. 
 • Als er sprake is van een cliënt waarbij overname van ADL nodig is en/of waar verpleeg- technische handelingen nodig zijn. 
 • Als er sprake is van totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon.
 • Bij vertoning van acute niet door een GGZ instantie behandelde suïcidaal gedrag.
 • Claimend gedrag zodat één-op-één begeleiding nodig is of niet alleen kunnen zijn in de woning.
 • Als er sprake is van verslavingsproblemen die vragen om een specialistische behandeling. 
 • Bij grensoverschrijdende gedragingen (o.a. agressieproblemen of seksueel ongewenst gedrag) die onveilig zijn voor de begeleiders. 
 • Bij ernstige (psychiatrische) problematiek, waarbij de veiligheid van cliënt, diens naasten en/of hulpverlening niet meer kan worden gegarandeerd en er bijvoorbeeld een gesloten opname vereist is.
 • Als er sprake is van onvrijwillige zorg zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ. 
 • Als er sprake is van toedienen of aanreiken van medicatie. 
 • Als er sprake is een cliënt die meervoudig gehandicapt is en een IQ heeft beneden de 45. 

Mocht jij vragen hebben over een specifieke casus dan staat Mij een Zorg jou graag te woord. Mogelijk kan jij geadviseerd worden over andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met jouw specifieke ondersteuningsvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen. 

De situatie van een cliënt kan veranderen op het moment dat deze in zorg is. Wanneer een cliënt op basis van de uitsluitingscriteria uitgesloten zou moeten worden van de zorg, wordt er samen met de cliënt en diens ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) gezocht naar een plek waar de gewenste zorg voor de cliënt wel geboden kan worden.